Heineken - Groener dan Groen

Sustainabilitypage on Heineken.com. My role in the project: Art Director / Lead Designer at DPDK (2017)

Heineken - Groener dan Groen
Heineken - Groener dan Groen
Heineken - Groener dan Groen
Heineken - Groener dan Groen
Heineken - Groener dan Groen
Heineken - Groener dan Groen